Skippa sidhuvud och gå vidare.

Spring deal! 300 kr extra rabatt över 4000 kr! KOD: SAVE300

Avslutas om:

Integritetspolicy

HOME FURNISHING NORDIC AB VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

Home Furnishing Nordic AB värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter om dig som är vår kund eller besökare av vår hemsida. Vid frågor om vårt integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra och vårt dataskyddsombuds kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därför ansvariga för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi säljer produkter under flera olika varumärken och via flera olika hemsidor. Vi är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in på trademax.se, trademax.no, trademax.dk, chilli.se, chilli.no, kodin1.com samt furniturebox.se.

VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER 

I tabellen nedan framgår varifrån vi får dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål de behandlas och på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen. Du har ingen skyldighet att dela dina personuppgifter med oss. Om du väljer att inte dela några personuppgifter med oss kommer vi dock inte ha möjlighet att sälja eller leverera produkter till dig, tillhandahålla dig kundtjänst, skicka dig marknadsföring eller annars interagera med dig i syfte att tillhandahålla våra tjänster.

UPPGIFTER OM VÅRA KUNDER

 
Vi har samlat in personuppgifterna: Kategorier av personuppgifter: Ändamål med behandlingen: Laglig grund:
Från dig eller folkbokföringsregistret (på din begäran) Namn, e-post, adress, telefonnummer,  person- eller samordningsnummer  Administrera ditt köp, t.ex. identifiering och ålderskontroll, ta emot beställningen och leverera produkten   Fullgörande av avtal
Från dig Namn, e-post och ev. övriga personuppgifter du väljer att dela med vår kundtjänstpersonal Tillhandahålla kundtjänst Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig kundtjänst på begäran (intresseavvägning)
Från dig Namn, e-post,  tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik, onlinebeteende, t.ex. vilka produkter du köpt Analysera ditt onlinebeteende, anpassa och skicka marknadsföring till dig Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster (intresseavvägning).
Från dig Namn, e-post, ev. övriga uppgifter du lämnar i samband med tävlingen Administrera tävlingar du väljer att deltaga i Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla tävlingar till våra kunder (intresseavvägning)
Från dig Personuppgifter du har lämnat i en recension, t.ex. namn Visa recensioner för andra kunder och anpassa våra produkter och vårt utbud Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att visa recensioner och anpassa produkter utifrån sådana recensioner (intresseavvägning)
Från dig Namn, e-post, information om ditt köp och användning av produkten Administrera returer Fullgörande av avtal
Från dig, genom kamerabevakning eller via cookies på vår hemsida Köp och orderhistorik, person- eller samordningsnummer, video- och,  ljudinspelningar, tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik, onlinebeteende, t.ex. vilka produkter du köpt eller sett på vår hemsida eller en av våra hemsidor Förhindra missbruk av våra hemsidor, tjänster eller produkter samt förhindra brott, t.ex. bedrägeri Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att säkerställa att våra produkter och tjänster används i enlighet med våra villkor och tillämplig lagstiftning (intresseavvägning)
Från dig Namn, e-post, information om dina köp Efterleva tillämplig lagstiftning, t.ex. lagar om reklamation, bokföring, skatt och produktsäkerhet Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser

Från dig

Namn, e-post, information om dina köp Tillvarata våra rättsliga intressen, t.ex. vid utebliven betalning  Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillvarata våra rättsliga intressen, t.ex. få betalt (intresseavvägning)
Från dig Uppgifter lämnade vid köp i butik Analysera köpbeteende, anpassa och skicka marknadsföring till dig Samtycke

 

UPPGIFTER OM BESÖKARE AV VÅRA HEMSIDOR

Vi har samlat in personuppgifterna: Kategorier av personuppgifter: Ändamål med behandlingen: Laglig grund:
Via cookies på våra hemsidor Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik, onlinebeteende, t.ex. vilka produkter du köpt eller sett på vår hemsida eller en av våra hemsidor Analysera ditt onlinebeteende, anpassa och skicka marknadsföring till dig Samtycke
Via cookies på vår hemsida Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik För att säkerställa att vår hemsida fungerar Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att säkerställa att vår hemsida fungerar som planerat (intresseavvägning)
Via cookies på vår hemsida Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik För att utveckla vår hemsida, t.ex. baserat på hur hemsidan används Samtycke

 

PROFILERING

Vi kan komma att sammanställa information om dig från olika källor för att dra slutsatser om dina intressen och ditt online-beteende. Detta kallas profilering. Profileringen möjliggör för oss att skapa en kundprofil som innehåller information bl.a. om vad du köpt av oss samt vilka produkter du visat intresse för på våra hemsidor. Syftet med vår profilering är att säkerställa att den marknadsföring som skickas till dig, t.ex. personliga erbjudanden eller s.k. riktade annonser, är relevant. 

VÅRA KANALER I SOCIALA MEDIER

Vi behandlar personuppgifter som vi får tillgång till via våra kanaler på sociala medieplattformar i syfte att marknadsföra oss och våra produkter samt interagera med befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och våra produkter samt att interagera med befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners (intresseavvägning). Personuppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. För information om plattformarnas behandling av personuppgifter i samband med att du besöker våra kanaler på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Youtube och Pinterest, hänvisas till respektive plattforms integritetspolicy.

MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon annan (tredje part), förutom i situationer det krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller uppfylla de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter. 

I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part.

Tredje part: Syftet med delningen: Personuppgifter som delas:
Andra bolag inom vår koncern Personuppgifter kan behöva delas med andra bolag inom koncernen eftersom centrala funktioner såsom analys, marknadsföring och ekonomi delvis sköts gemensamt inom den koncern som vi ingår i, samt vid IC-order.  Namn, telefonnummer, e-post, adress
Leverantörer och samarbetspartners Vi kan komma att dela dina personuppgifter med olika leverantörer och/eller samarbetspartner om sådana leverantörer eller samarbetspartner behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för oss, t.ex. leverantörer av molntjänster. Namn, telefonnummer, e-post, adress
Myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter. Namn, adress, personnummer
Avyttring För det fall vi avser att överlåta hela eller delar av vår verksamhet kan personuppgifter komma att delas med en potentiell köpare. -

 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till nedan listade länder utanför EU/EES. 

Land: Finns beslut om adekvat skyddsnivå?
Turkiet Ja.

När vi överför personuppgifter utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som krävs för att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt, genom att tillämpa en lämplig säkerhetsmekanism, t.ex.  EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du har rätt att få en kopia på standardavtalsklausuler genom att kontakta oss.

DINA RÄTTIGHETER

En sammanfattning av de rättigheter du som registrerad har enligt GDPR följer nedan.

Rätt att återkalla samtycke
När behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke som laglig grund, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via den kontaktinformation som anges längst ner i denna integritetspolicy.

Rätt till information
Du har rätt att få information om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i sådana fall få en kopia av dessa tillsammans med information om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, kategorier av mottagare av personuppgifterna, lagringstid, dina rättigheter avseende behandlingen, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering), information om säkerhetsmekanismer som tillämpas vid ev. överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES och, om uppgifterna inte inhämtats från dig, var uppgifterna kommer från.

Rätt till rättelse
Om de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta eller komplettera dessa utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering 
Du har ofta rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål raderar dina personuppgifter. Så är fallet när (i) personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de behandlats, (ii) du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, (iii) du har invänt mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, eller mot behandling som sker med stöd av intresseavvägning som rättslig grund och vi inte kan påvisa avgörande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, (iv) behandlingen inte sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, (v) personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller (vi) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.  

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter vi stödjer på den rättsliga grunden intresseavvägning, inbegripet t.ex. profilering. Därutöver har du alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Vi kommer då inte längre behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Så är fallet när (i) du anser att personuppgifterna inte är korrekta och du inväntar vår kontroll av personuppgifternas riktighet, (ii) behandlingen är olaglig och du istället för att personuppgifterna raderas önskar att behandlingen begränsas, (iii) vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller (iv) när du har invänt mot behandling som stödjer sig på intresseavvägning och du väntar på att kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina ska slutföras.  

Rätt till dataportabilitet 
När personuppgifter du tillhandahållit oss behandlas automatiserat och med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig som rättslig grund har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Du har rätt att inge klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

COOKIES

Vi använder cookies och liknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på våra hemsidor samt för att förbättra webbplatsen och skicka bättre och mer personlig marknadsföring. Vi använder cookies i enlighet med denna Integritetspolicy.

ÄNDRINGAR

Vi har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer vi att publicera den justerade Integritetspolicyn på furniturebox.se med information om när ändringarna träder i kraft. Vi kan även komma att informera om ändringar på annat lämpligt sätt.

KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning. 

Home Furnishing Nordic AB
Org.nr: 556780-9685
Postadress: Box 605, 251 06 Helsingborg
Kontakta Kundservice.

Dataskyddsombud: Martin Hansson
E-post: [email protected]